Ekologija

slike

slike

slika

slika

slika

Integralno upravljanje zaštitom životne sredine poseduje neophodne integrativne potencijale za upravljanje promenama u prostoru, dugoročni vremenski horizont i poziciju katalizatora za usklađivanje najviših interesa svih zainteresovanih strana.
Koncept održivog društveno-ekonomskog razvoja postaje, u savremenim uslovima kamen temeljac planiranja razvoja, pri čemu ostvaruje uticaj na sve sfere ljudske delatnosti, posebno na one delatnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu, kakve su na primer rudarske i druge industrijske aktivnosti. Međutim, put ka održivosti, posebno u oblasti rudarstva, industrije i upravljanja svim vrstama otpada je složen i dugotrajan proces, jer zahteva promenu mišljenja i ponašanja svih aktera i zainteresovanih strana, odnosno prihvatanja stava da je ekološki učinak razvoja jednako važan kao i ekonomski.
U svim fazama rudarskih, industrijskih i komunalnih aktivnosti, proces upravljanja zaštitom životne sredine mora da bude izražen, jer se sve vreme odvija u izuzetno složenim procesnim, devastirajućim aktivnostima, koje bez aktivne zaštite, mogu ostaviti dugoročne posledice na ceo ekosistem, kako na lokaciji aktivnosti tako i na širem području. Integralno upravljanje zaštitom životne sredine podvlači značaj kontinualnog izučavanja posledica na životnu sredinu i preventivni uticaj na faktore koji ih izazivaju, i to tako što se pozitivna dejstva faktora podstiču a negativna sprečavaju ili smanjuju na prihvatljivu meru.
Imajući u vidu postojeći i potencijalni policentrični karakter, prostornost, trajnost, obimnost i intenzitet rudarskih, industrijskih i komunalnih aktivnosti, naš stručni tim u stanju je da sagleda i analizira (pojedinačno i kumulativno) prisutne, podsticane i usmeravane ekološke procese i probleme zaštite životne sredine, potencijalne rizike i da da najbolja projektna i primenjena rešenja u funkciji zaštite životne sredine.

Naš stručni tim fokusiran je na:

 • izradu EIA, SIA i ESIA studija;
 • izradu strateških procena i studija procene uticaja na životnu sredinu;
 • analizu stanja životne sredine;
 • projektna i primenjena rešenja zaštite životne sredine;
 • izradu projekata rekultivacije i remedijacije rudarskih objekata;
 • izradu projekata remedijacije industrijskih objekata;
 • izradu projekata sanacije, rekultivacije i zatvaranja odlagališta svih vrsta otpada;
 • izradu projekata odlagališta komunalnog i drugog otpada;
 • upravljanje projektima zaštite životne sredine;
 • monitoring životne sredine;
 • upravljaje rudarskim, industrijskim i komunalnim otpadom.