Menadžment poslovanjem

slika

slika

slika

 

Funkciju menadžmenta predstavljaju aktivnosti usmerene na efikasno obezbeđivanje, raspoređivanje i korišćenje ljudskih i materijalnih resursa, odnosno upravljaje organizacionim sistemima radi postizanja postavljenih ciljeva.Suština menadžmenta ogleda u funkcijama koje on obavlja, a to su planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje.
Ključna funkcija menadžmenta je organizaciono dizajniranje koja kao rezultat ima organizacioni dizajn – koji je jedan od najvažnijih menadžerskih mehanizama za upravljanje kompanijom. Ključ za dolazak do uspešnog organizacionog dizajna je stručna i kvalitetna procesna analiza, koja će omogućiti da se postavi ispravna dijagnoza stanja organizacije i sagleda njen budući razvoj. Kvalitetna analiza poslovnih procesa i optimalno struktuiran procesni model su osnove uspešne organizacije, kvalitetnog planiranja i upravljanja i pouzdane kontrole poslovnih procesa na bazi kojih se mogu donositi kvalitetne poslovne strategije i pouzdane strateške odluke.

Naš iskusni i kompetentni tim stručnjaka koristeći savremene alate i metode uz primenu najbolje prakse može da ponudi:

  • analizu poslovnih procesa i izgradnju procesnog modela kompanije u funkciji dizajna ili redizajna organizacije, izgradnje informacionih sistemi ili razvoja sistemi kvaliteta;
  • projektovanje organizacionog dizajn poslovnog sistema;
  • projektovanje sistema i organizacionog dizajna održavanja u industriji i rudarstvu;
  • projektovanje sistema i organizacionog dizajna tehnoloških procesa u industriji i rudarstvu;
  • projektovanje i razvoj sistema planiranja i kontole poslovnih procesa;
projektovanje i razvoj ključnih indikatora perfomansi (KPI – Key Perfomance Indicator);

 

slika